رگه دوزی یک سوزنه و دو سوزنه

شکل دوم : رگه دوزی دوسوزنه

نیازی به دولا کردن پارچه نیست . دوسوزنه به هم وصل شده و پایه مخصوص را به چرخ وصل کنید و روی خط معین شده را چرخ کنید .

 

 

 

شکل سه :

برای طرف مقابل که شکل چهار خانه در آید . با همان پایه ی مخصوص دوسوزنه ، روی خطوط بر عکس آن چرخ کنید.

 

 

 

/ 0 نظر / 391 بازدید