یقه اسپرت

یقه اسپرت :                                                                                                                             پس ازرسم الگوی بالا تنه و انجام تمامی کنترلها به
جلو فقط 2 سانت رویهمگرد اضافه کنید روی خط وسط جلواز هلال اولیه یقه  به اندازه دلخواه پایین آمده A  بنامید از گوشه گردن B خطی رسم
کنید طوری که از A رد شده رویهمگرد را قطع کند C درامتداد خط AB  از نقطه B به
اندازه هلال پشت یقه EF+0/5  بالا رفته M بنامید
از M با گونیا
3 سانت به راست رفته N بنامید . درامتداد سرشانه از B 5/3 سانت به راست رفته R بنامید در امتداد هلال اولیه یقه از P 4 سانت
به راست رفته  K بنامید N را به R و R را به K و K  را به C وصل کنید .نکته به ازای هر 5 سانت 3/0لقی یقه بگیرید.

/ 2 نظر / 193 بازدید
رها

ممنون از شما موفق و پیروز باشید[گل]