جیب یک فیلتاب

جیب یک فیلتاب 

عرض این فیلتاب برابر است
با  2 + ( 2×مقدار دلخواه ) و طول آن برابر
است با ( 3 + طول دلخواه ) یعنی ازهر طرف 5/1 سانت اضافه بگذارید. دردوخت این جیب
از روی لباس کار را انجام میدهیم پشت جیب را میدهیم مستطیلی از اضافات پارچه با
طول و عرضی که در بالا ذکر شد بریده از وسط تا کرده و اتو میکنیم بعد کیسه جیب را
بدین صورت تهیه میکنیم که ابتدا مستطیلی از جنس خود لباس به عرض 3 تا 4 سانت و طول
آن برابر عرض جیب باشد ببرید جهت نمای کیسه جیب که از بیرون کمی دیده میشود بعد از
پارچه ای لطیف که بهتر است از آستری باشد مستطیل دیگری به طول دلخواه و عرض جیب
بریده این مستطیل ها را به هم میدوزیم . بعد از همان روی لباس که جای جیب را با خط
کش مشخص کرده ایم فیلتاب را روی همان خط طوری که فیلتاب به سمت پایین لباس بیافتد
فیکس کرده از یک سانت زاپاسش دوخت میزنیم . بعد کیسه جیب را از پشت کار روی لباس طوری
قرار داده که لب به لب زاپاس فیلتاب باشد سپس آنرا فیکس کرده از دوختی که روی
فیلتاب زده ایم به اندازه عرض فیلتاب دو میل کمتر روی پارچه آستری علامت میزنیم
ابتدا و انتهای عرض جیب را علامت زده همان قسمت را میدوزیم .(این نقطه همان اضافه
پارچه ایست که دهانه جیب کوک میزنیم ) از پشت پارچه مثل قبل شکاف میدهیم و انتهای
شکاف رامثلثی میکنیم فیلتاب و کیسه جیب را بیرون برده ابتدا وانتهای کناره ها رابه
مثلث ها میدوزیم وکیسه جیب را کامل میکنیم .                                                                                                          

/ 0 نظر / 330 بازدید