چرخکاری درز از روی کار

لبع درز هر دو تکه را پاک دوزی کنید. اضافه درز را به زیر پارچه تا بزنیدو اتو کنید

تکه تو گذاشته را به اضافه درز محلی که باید وصل شود قرار دهید و لبه آن را با خط دوخت آن تکه منطبق کرده کوک بزنید

سپس چرخکاری های لازم را انجام دهید

 

/ 0 نظر / 207 بازدید