یقه مردانه پایه سر خود

یقه مردانه پایه سر خود:

خط MN را به
طول AB+CD رسم کرده
از M 5/2 الی
3 سانت عمود بالا آمده از N 2 الی 5/1 سانت بالا آمده MNرا به سه قسمت تقسیم کرده از قسمت اول به انتهای L وصل کرده
به اندازه طول رویهمگرد بیرون میرویم از K 3 الی 5/2 سانت بالا میرویم خط را با همین فاصله خط را  برمیگردیم این پایه یقه ماست ازS 4سانت
بالا رفته از روبرویش 5 الی 7 سانت بالا رفته با هلال اشل برگرد یقه را رسم میکنیم خط 4 سانت را روی دولای بسته پارچه میگذاریم .

/ 0 نظر / 286 بازدید