پیراهن چین یا پیلی در سرشانه

پیراهن چین یا پیلی در سرشانه :                                                                              

ابتدای الگوی مادر با آزادی مورد نیاز پارچه را آماده می کنیم سپس الگوی کامل جلو را با قد دلخواه تهیه کنید . پنس های سرشانه را ببندید و به زیر بغل یا همان پنس کنفرماسیون انتقال دهید. سرشانه را از نیش یقه 3-4سانت دکلته کنید و از نقطه 57 برای یقه گرد 2-3 سانت باز کنید سپس مابقی سرشانه سمت چپ را به 5 قسمت تقسیم کنید تا 4 خط ایجاد شود خط اولی که به یقه نزدیک است را به مرکز سینه سمت راست بکشید و خط آخری را که به حلقه نزدیک است به مرکز سینه سمت چپ ببندید . دو خط وسطی را مانند شکل یکی را به مابین خط کمر و باسن بزرگ و دیگری به کمی پایین تر از خط باسن بزرگ ببرید در اثر بسته شدن پنس کنفرماسیون خط سرشانه باز می شود و به دو خط وسطی هم به هر کدام6-8 سانت اوزمان کمکی می دهیم . در ضمن در این الگو پنس زیر سینه را یا ببندید یا از پهلو مقدار آن را رد کنید در الگو پشت به 2/1 الگو نیاز داریم فقط از نیش یقه پشت 3-4 سانت و از وسط پشت 2 تا 1 سانت دکلته کنید . از الگوی جلو روی پارچه یک لا یک عدد مورد نیاز است دقت کنید روی پارچه و روی الگو را ببینید تا جهت چین سرشانه عوض نشود

/ 0 نظر / 307 بازدید