نوار اریب

به اندازه  عرض پارچه طول پارچه را اندازه گرفته و علامت بگذارید

و مطابق شکل خط کشی کنید

بهتر است فاصله خط کشی ها حداقل 5 سانت باشد

اگر طول آنه کمتر از اندازه مورد نظر بود مطابق شک سر اریب ها را به هم بدوزید

سر اریبها را به یک اندازه کرده اتو کنید

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 202 بازدید