طرز دوخت تکه در گوشه

ابتدا زاویه گوشه را قائمه کنید تا لبه های کار صاف باشد . سژس به اندازه یک سانتی متر برای درز از هر طرف برای لبه کار در نظر بگیرید و برای خط دوخت خط بکشید . تکه ای را که باید در گوشه بدوزید به اندازه محل خط دوخت گوشه اندازه بگیرید .

اندازه ها را در روی تکه لازم علامت بزنید و یک سانتیمتر هم برای لبه های درز اضافه بگذرید . البته زاویه تکه هم باید قائمه باشد .

اضافه درز گوشه را تا محل علامت گذاری چاک بدهید .

 

 

یک لبه تکه را به لبه کار بدوزید . لبه دیگر کار را بچرخانید و به لبه دیگر تکه بدوزید . قبل از دوختن لبه دوم , گوشه را کنترل کنید که کاملا تمیز و بدون چین و چروک باشد . قسمت گوشه را مانند شکل دو ردیف بدوزید تا محکم شود.

 

وسط درزرا با اتو باز کنید و اافه گوشه تکه را در آورید و دو لبه آن را به هم بدوزید .

اگر بخواهید درز را به سمت تکه بخوابانید . باید بعد از در آوردن اضافه  گوشه  تکه و دوختن آن اضافه درز را به سمت تکه بخوابانید و دو لبه گوشه را به هم بدوزید .

اگر بخواهیم اضافه درز را به سمت کار برگردانیم باید بعد از دوختن تکه در گوشه اضافه درز هر دو را به سمت کار اتو بزنید .

 

/ 1 نظر / 912 بازدید
شایسته

سلام عزیزم ممنونم که بهم سر میزنی متشکرم عزیزم