پیلی

پیلی یک طرفه یا شستی

با قرار دادن یک نقطه * روی نقطه دیگر0 در یک جهت و چرخکاری روی آن پیلی به وجود می آید حداقل دو ردیف دوخت برای این پیلی لازم است

 

 

پیلی دوقلو

با قرار دادن دو نقطه روی یک نقطه مشخص به صورت قرینه که شکل ظاهریش از رو و پشت متفاوت است اگراز سمت راست درز بگیرید اضافه پیلی در رو واقع میشود و اگر از پشت پارچه درز بگیرید اضافات پیلی در زیر قرار میگیرد

 

چین کش نوار

اضافه درز نوار را به داخل برگردانید و کوک بزنید

روی لبه کار را زیگزاک ریز یا همان کوردانه بزنید و اضافه درز را قیچی کنید

انتها لبه ای که باید وصل شود را گرد کرده سر دو نخ را با هم بکشید تا چین بخورد

 

 

 

/ 0 نظر / 206 بازدید