گوشه

در محل های گرد شده  اضافه درز را مانند شکل بچینید تا اضافه دوخت روی هم جمع نشود .

 

 

در محل های قوس دار  اگر اضافه درز را به طرف داخل برمی گردانید ابتدا اضافه درز را تا خط دوخت چرت دهید و سژس به داخل برگردانید .

 

 

در محل های منحنی اگر اضافه درز را به طرف داخل قرار می دهید اضافه درز را تا خط دوخت چرت بدهید و به شکل سه گوشی های کوچک در آورید .

 

/ 0 نظر / 331 بازدید