جیب جلیقه ای

جیب جلیقه ای 
عرض فیلتاب جیب جلیقه ای بین 2 تا 5 سانت است که این مقدار را ضربدر 2 بعلاوه
2 میکنیم طول جیب هرچقدر است طول فیلتاب همان اندازه بعلاوه 2 است. این مستطیل را
از وسط تا زده اتو میکنیم بعد آنرا برعکس کرده از پشت پارچه 1 سانت زاپاس عرض را
چرخ میکنیم و به روبرمیگردانیم و مجدد اتو میکنیم . برای تهیه کیسه جیب مستطیلی به
طول فیلتاب بعلاوه 2 سانت و عرض 4 الی 5 سانت میبریم . خط جیب را از بالا به پایین
گونیایی کنید . فیلتاب را از روی پارچه روی خط جیب طوری فیکس میکنیم ، که دولای
بسته رو به پهلو باشد سپس یک سانت زاپاس فیلتاب را میدوزیم .سپس کیسه جیب رااز پشت
لب به لب فیلتاب بگذارید روی پشت کیسه جیب خطی رسم کنیدکه فاصله اش از خط دوخت
خورده برابر پهنای فیلتاب منهای 1 الی 5/0 سانت خط دوخت روی کیسه جیب با بالایی
برابر نباشد کمی ازابتدا وانتها کمترمی شود . بعد از دوخت از پشت پارچه ازوسط چاک
میدهیم و به صورت مثلثی به گوشه ها می بریم فیلتاب و کیسه جیب را به پشت
برمیگردانیم گوشه های مثلثی را از پشت فیکس کرده گوشه فیلتاب را از رو دوخت
میزنیم.                                                                                                                                                                                                                    

/ 0 نظر / 303 بازدید