یقه ملوانی – بحری – نیرو دریایی

یقه ملوانی – بحری – نیرو
دریایی :

مثل یقه های شال جدا پس
از رسم الگوی بالاتنه جلو و پشت به جلو فقط 2 سانت رویهمگرد اضافه کنید سجاف
جداگانه برداشته میشود . دو الگو را از طریق سرشانه بهم بچسبانید . از هلال اولیه
یقه روی خخط وسط جلو به اندازه بازی دلخواه یقه پایین آمده A بنامید
از گوشه گردن B خطی به A کشیده
امتداد داده رویهمگرد را قطع کند C . به اندازه پهنای دلخواه که میخواهید یقه در پشت داشته باشد . از E  بالا رفته F بنامید به اندازه پهنایی که میخواهید یقه روی سرشانه داشته باشد
روی خط سرشانه از B به چپ رفته N بنامید . با گونیا از F خطی به چپ کشیده تا جایی که اگر گونیا را روی این خط قرار دهید و
پایین بیایید به N برسید از N  به C  شکل یقه آرشال را رسم کنید . 5/1 سانت در امتداد
خط وسط پشت و در امتداد خط سرشانه جهت خط شکست بیرون آمده خطی بکشید

.                                                                                           شکل یقه + خط شکست را رولت کرده
بردارید به اندازه اختلاف خط شکست با بازی یقه به یقه اوازمان دهید . خط شکست را
از تنه بریده دور بریزیید

 

 

/ 0 نظر / 184 بازدید